دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciencesمعاون تحقيقات و فناوري
مديريت تحقيقات و فناوري
مديريت ارتباطات و كاربرد نتايج تحقيقات


ارتباط دانشگاه با صنعت
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

معرفی پرسنل


آقای علی سرابی آسیابر
مدیر
مدیریت برنامه ریزی بودجه وپایش عملکرد
خانم زهرا آرام
معاون
مدیریت برنامه ریزی بودجه وپایش عملکرد
خانم فرزانه رحمانی
معاون
مدیریت برنامه ریزی بودجه وپایش عملکرد
آقای علی حسین ولی پور
رئیس گروه ( تملک دارائیهای سرمایه ای )
مدیریت برنامه ریزی بودجه وپایش عملکرد
خانم کبری ناجی
رئیس گروه (درآمدهای اختصاصی )
مدیریت برنامه ریزی بودجه وپایش عملکرد
خانم لادن نجار
رئیس گروه (کارشناسان پایش عملکرد)
مدیریت برنامه ریزی بودجه وپایش عملکرد
خانم اکرم عربی
سرپرست گروه بودجه ریزی عملیاتی
مدیریت برنامه ریزی بودجه وپایش عملکرد
خانم ستاره مختابادی
کارشناس بودجه
مدیریت برنامه ریزی بودجه وپایش عملکرد
خانم سمیه رضایی
کارشناس بودجه
مدیریت برنامه ریزی بودجه وپایش عملکرد
خانم سارا محبوبی
کارشناس بودجه
مدیریت برنامه ریزی بودجه وپایش عملکرد
خانم فرشته حاجی نصیری
کارشناس بودجه
مدیریت برنامه ریزی بودجه وپایش عملکرد
آقای بهزاد علی پور
کارشناس بودجه
مدیریت برنامه ریزی بودجه وپایش عملکرد
خانم بنفشه قیاسوند
مسئول سایت
مدیریت برنامه ریزی بودجه وپایش عملکرد
خانم اشرف علی عسگری
متصدی امور دفتری
مدیریت برنامه ریزی بودجه وپایش عملکرد
خانم شهناز نوری نژاد
مسئول دفتر
مدیریت برنامه ریزی بودجه وپایش عملکرد