دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

معرفی افراد


آقای علی سرابی آسیابر
مدیر
مدیریت برنامه ریزی بودجه وپایش عملکرد
خانم زهرا آرام
معاون
مدیریت برنامه ریزی بودجه وپایش عملکرد
خانم فرزانه رحمانی
معاون
مدیریت برنامه ریزی بودجه وپایش عملکرد
آقای علی حسین ولی پور
رئیس گروه ( تملک دارائیهای سرمایه ای )
مدیریت برنامه ریزی بودجه وپایش عملکرد
خانم کبری ناجی
رئیس گروه (درآمدهای اختصاصی )
مدیریت برنامه ریزی بودجه وپایش عملکرد
خانم لادن نجار
رئیس گروه (کارشناسان پایش عملکرد)
مدیریت برنامه ریزی بودجه وپایش عملکرد
خانم ستاره مختابادی
کارشناس بودجه
مدیریت برنامه ریزی بودجه وپایش عملکرد
خانم سمیه رضایی
کارشناس بودجه
مدیریت برنامه ریزی بودجه وپایش عملکرد
خانم سارا محبوبی
کارشناس بودجه
مدیریت برنامه ریزی بودجه وپایش عملکرد
خانم فرشته حاجی نصیری
کارشناس بودجه
مدیریت برنامه ریزی بودجه وپایش عملکرد
خانم بنفشه قیاسوند
مسئول سایت
مدیریت برنامه ریزی بودجه وپایش عملکرد
خانم اشرف علی عسگری
متصدی امور دفتری
مدیریت برنامه ریزی بودجه وپایش عملکرد
خانم شهناز نوری نژاد
مسئول دفتر
مدیریت برنامه ریزی بودجه وپایش عملکرد